Friday, 5 April 2019

Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa (1-4 ~ 4-4-2019)

1-4-2019 - Phần 1: Ban trư ngật hổ - Con heo trăm tỷ vật chết con cọp 13 ngàn tỷ!

1-4-2019 - Phần 2: Thế giới của Chúa Chổm!

2-4-2019 - Phần 1: Thương chiến Mỹ-Hoa và Nội thương Trung Cộng

2-4-2019 - Phần 2: Niên hiệu Lệnh Hòa của tân hoàng đế Nhật

3-4-2019 - Phần 1: Nhạc sĩ Lê Thương... và chuyện ma đuổi quỷ!

3-4-2019 - Phần 2: Dân chủ giữa chủ nghĩa quốc gia và thực tế chính trị

4-4-2019 - Phần 1: Một quốc gia độc đáo, Úc Đại Lợi

4-4-2019 - Phần 2: Mâu thuẫn Hoa Kỳ, giữa dân số bên trong và môi trường bên ngoài.