Sunday, 13 July 2014

Thơ Ý Nga: CÓ THĂNG MỚI TIẾN - THẲNG TIẾN 10

HƯỚNG ĐẠO SINH SẮP! SẴN!

SẮP SẴN thật hăng say
Bất kể đêm hay ngày
Hướng Đạo sinh đều chạy
GIÚP ÍCH cùng góp tay.
 
Vượt sông suối đầm lầy
Tìm bóng mát, bụi cây
Ý hay đem truyền đạt
Bao kinh nghiệm dạn dày.
 
Chầm Chậm* học nhanh nhanh
Bao nữ tú, nam thanh
Chân thành thay vờ vĩnh
Đàn em noi đàn anh.
 
Học tự lực cánh sinh
Học vâng lời, trung thành
Học mưu sinh, thoát hiểm
Và thương người chung quanh.
 
Mọi việc đều tập tành
Lật trang sử hùng anh:
Tự trau giồi nhân cách
Tập chịu đựng, hy sinh.

Ý Nga.
Phi trường Houston, 4-7-2014.
               
*Chầm Chậm: xin hiểu như một tên riêng