Thursday, 2 July 2015

Thư Đông Kinh 1-7-2015

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

https://www.dropbox.com/s/4q6qy3xtvo1m6b5/Thu%20Dong%20Kinh%201-7-2015.docx?dl=0