Monday, 1 April 2019

RFI THỜI SỰ - THỤY MI

HÌNH ẢNH XA XƯA VÔ GIÁ của Các Tướng Lãnh Quân Lực VNCH

Hình Ảnh Xa Xưa Vô Gía
01.

Nguyễn Văn Vỹ (giữa) và Đoàn Văn Quảng (phải)
02.

Ngô Quang Trưởng và Trần Bá Di