Tuesday, 18 April 2017

Sleeping With the Enemy By James Webb

Xin mi quí v đc mt bài viết ca mt cu Sĩ Quan Hoa K đã tng chiếđu trên chiến trường Vit Nam, cu B Trưởng Hi Quân Hoa K và hin là Thượng Ngh Sĩ Liên Bang ca Hoa K. Quan đim v cuc chiến Vit Nam . Thú tht, cho đến bây gi mi thy mt người M trí thc có đđ hiu biết v cuc chiến Vit Nam đãviết mt bài chân tht, rđáng kính trng và rđáng đưa vào lch s ca Hoa K đ cho con cháu Hoa K được hiu rõ hơn cuc chiến Vit Nam mà trướđây nhng k viết lch s Hoa K đãthiếu d kin sng đ viết.

Biết gii thích như thế nào vi nhng đa con ca tôi rng khi tôi mười my, đôi mươi, nhng tiếng nóào nht ca nhng người cùng tui, cùng thi vi tôi li nhm mđích phá nát nhng nn tng ca xã hi Hoa Kđ xây dng li mt xã hi da theo quan điđy t mãn ca h. Gi đây nhìn li, ngay c chúng ta, nhng ngườđã tri qua giai đon này, cũng không hiuđược ti sao li có nhng k vi trình đ hc vn cao, đa ssinh ra t gia đình thượng lưu, li có th gieo rc nhng tưtưởng phá hoi làm nhiđc bu không khí ca thp niên 1960 và nhng năđu ca thp niên 1970. Ngay c Quc Hi cũng b nhim nhng con vi khun ny.