Monday, 18 February 2019

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi 18-2-2019

Chương Trình Hôm Nay

Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay 
được sự bảo trở bởi Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam - Chi Bộ Bắc California trong Lịch Vàng 365 ngày năm 2019.

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

Giải Ảo Thời Sự 18-2-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Tưởng nhớ Giáo sư "Kunola" Narkyi Ngawang Dhondup

Phần 2: Hệ thống toàn trị trong không gian mở