Thursday, 28 December 2017

Thơ Hương Saigon

Mù Loà

Thương thay trí thức lại mù lòa
Lý luận quàng xiên chẳng nhận ra!
Hẳn óc văn nô thờ lảmh tụ?
Hay lòng tiểu tử nịnh quân tà?
Này người lạc lối nên nhìn kỷ
Hởi  kẻ lầm đường hãy ngó xa
Cộng sản gian tà, muôn  kế độc
Lồng người khuynh đảo cộng đồng ta ! 

Đường Chiều
 
Mây trắng giăng giăng, đường quạnh quẽ      
Chân trời độc nhạn cánh nghiêng chao
Chim đàn réo bạn bên thôn vắng
Lữ khách chồn chân, dạ xác xao
 
Lững lơ khói toả triền non xa
Gió thổi hiu hiu, ánh nhật tà
Ngẩng mặt sầu dâng cao chất ngất
La đà ngọn cỏ bóng chiều sa 

Chiều xuống sông xa thuyền nối hàng
Lưa thưa sóng vổ mạn đò ngang
Bèo trôi hờ hững, lòng hoang ải
Thoi thóp bên thôn vạt nắng vàng
 
Dõi mắt đăm đăm miền cố quận
Hoàng hôn ráng đỏ nhuộm trời xa
Lòng nghe hiu hắt niềm cô lữ
Nhịp bước chân hoang chợt nhớ nhà!                  

Hương Saigon
 

-- 
MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, 
TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN
Hương Saigon