Monday, 16 November 2015

Thư Đông Kinh 15-11-2015 - Đỗ Thông Minh

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.


Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.

Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh