Monday, 9 July 2018

GIẢI OAN CƠM HẾN HUẾ

Image result for cơm hến huế

Xin bấm vào LINK sau để xem cho biết món ăn độc đáo nhất xứ Huế nó như thế nào.

https://www.dropbox.com/s/9lvsfkze401d1vw/GI%E1%BA%A2I%20OAN%20C%C6%A0M%20H%E1%BA%BEN%20HU%E1%BA%BE.doc?dl=0