Friday, 31 January 2014

Ngày đầu Năm … - Nguyễn P. Thúy

Ngày đầu năm mới Chúc Xuân,
Hướng về Quê Mẹ lòng dâng buồn rầu,
Chuyện Tầu, chuyện Cộng (CS), đến đâu?
Vận thời đã rõ: chư hầu nay mai.

Nhìn cờ Vàng phất phới bay,
Mà sa lệ tủi, lấy tay quẹt liền,
Sợ xui ngày tháng Tân Niên,
Dân xui thì nước có hên bao giờ.

Năm nào cũng nuốt trở vô,
Nỗi đau, nỗi nhục đến giờ ứa gan.
Quẹt cho nước mắt khô ran,
Nén lòng vui với Xuân sang vài giờ.

Nguyễn P. Thúy
Mùng Một Tết Giáp Ngọ 2014