Monday, 28 April 2014

PPS 30-4 của Hương Kiều Loan

HKLTHANG ba

Quý vị trưởng Thượng và thân bằng hữu, Biến cố lịch sử đau thương của đất nước Việt, gia đình nào cũng không tránh khỏi những mất mát đau thương. Tôi thực hiện PPS: " Tháng Ba ngày giỗ em " để tưởng nhớ đến một người em (ĐTA) trong gia đình đã tử trận ngày Ban Mê thất thủ. (HKL)

Xin bấm theo LINK sau để xem

PPS Ngày Giỗ Em của Hương Kiều Loan

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/HKL%3DThang%20Ba%2C%20ngay%20gio%20em-PW%20%285%29.pps

PPS Dấu Tích Thương Đau của Hương Kiều Loan

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/HKL-Dau%20Tich%20Thuong%20Dau%20%3DPPS%20HuongKieuLoan%20%20nhiep%20anh%3D%40.pps

PPS Chiều Qua Nghĩa Trang của Hương Kiều Loan

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/HKL-Chieu%20Qua%20Nghia%20Trang-Music%20Minh%20Duy.pps