Sunday, 3 August 2014

Thành quả về khoa học không gian tại Việt Nam!

Năm 1969 Mỹ là quốc gia đầu tiên thành công trong việc đưa con người từ trái đất lên mặt trăng . Nhưng chỉ cần 45 năm sau ..... Việt Nam là quốc gia đầu tiên thành công đưa mặt trăng ...XUỐNG  trái đất!