Sunday, 26 October 2014

"Tạp Chí Văn Học" và "Văn Học Nghệ Thuật" sẽ được đưa lên Mạng!


Tp Chí Văn Hc

Thân gi các bn,

Chúng tôi, mt nhóm đã tng cng tác vi Văn Hc Ngh Thut ( VHNT)  và Văn Hc ( VH ) xut bn ti California và nay đã đình bn, hin đang c gng đưa hai nguyt san này lên mng. 

Do đâu mà có d án này? Ai là người khi xướng?

Tht ra, cũng ngu nhiên thôi. Hi đu năm nay, trong mt bui gp g không hn ti mt quán cà-phê khu Bolsa, có bn nói bây gi ch cn "bm mt cái" là có  th xem được bt c mt bài nào trong Nam Phong, Thanh Ngh, Tri Tân và nhiu n phm khác ra đi trước năm 1945. Lin đó, mt bn khác đt câu hi: "Sao  mình không đưa Văn Hc Ngh Thut (VHNT ) và Văn Hc (VH) lên internet? Báo không th tái bn như sách. Đ lâu có khi tht lc, mai mt hết."

 Li na, chúng tôi nghĩ rng, vô lun nhìn t góc đ nào  VHNT và VH  vn có phn đóng góp vào nn văn hc Vit Nam hi ngoi như chúng ta thy hin  nay, mt nn văn hc có cái thao thc băn khoăn riêng ca nó mà vn tiếp tc chuyên ch nét ci m, đa dng ca sinh hot văn ngh Min Nam Vit Nam trước tháng Tư 75 . 

H lun hin nhiên ca điu này là: qua các bài sáng tác và biên kho trong mi s, có th nói mà không phi là nói ngoa hoc cường điu, rng c hai tp chí đu là mt ngun tài liu phong phú trong mt s các lãnh vc như văn chương, lch s, phê bình văn hc.... Do đó  lưu tr, bo tn  VHNT và VH là mt công cuc hu ích chung cho nhng ai mun tìm hiu thêm v sinh hot ca người Vit ngoi quc trong my lãnh vc trên đây.

Vy là chúng tôi bt tay vào vic: phn k thut thc hin trang mng,  chúng tôi may mn có kinh nghim di dào ca mt bn trong nhóm,  bn Phùng Nguyn. Phn scan (chp nh) vn là mt bước khó c v hai mt k thut và m thut, chúng tôi  li biết được môt doanh nghip chuyên môn có th tin cy,  nh s gii thiu ca bn Phm Phú Minh, người đã có công đưa Thế K 21 lên mng.

Phí tn scan gn 300 s VHNT và VH  chúng tôi ước lượng  khong 4,000.US-5,000.US.Dĩ nhiên, không th nht đán có ngay s tin này , nên vic dn dà đưa báo lên mang s đi song hành vi ngun tài lc  nhn được. Phn đóng góp  khiêm tn sơ khi ca nhóm anh em chúng tôi nay đã được 500US, tính cho đến ngày 09/18/14.

 Mong các bn tiếp tay chúng tôi đ chúng ta chóng có được mt b VHNT và VH đy đ mà mi người có th xem bng cách "gi" tng trang, vô lun đâu và lúc nào. Hin đã có được đy đ 13 s Văn Hc Ngh THuât - tin thân ca Văn Hc - và mt vài s Văn Hc trên trang mng tm thi do bn Phùng Nguyn thiết kế, mi các bn vào xem th:


Khi  trang mng ti hu được hoàn chnh chúng tôi s thông báo sau.

Sau hết, bn ch "thân gi các bn" đu thư, xin hiu "thân gi tt c đc gi ca VHNT và VH trong hơn ba mươi năm qua, thân gi mi văn hu có ký thác ch nghĩa ca mình vào kho văn hc Vit Nam hi ngoi trên nhiu din đàn không cng sn khăp năm châu.

Thành tht cm ơn các bn,

Diu Chi (QP Nguyn Mng Giác), H Như,Trn Mng Tú,
Huy Văn, Ng Thuyết, Phm Phú Minh, Phùng Nguyn, Trnh Y Thư,Trúc Chi.

Chi phiếu/money order/hoăc cách gi khác:
Xin đ tên PHUONG NGUYEN
Memo: Van Hoc

Gi đến:
MS. PHUONG NGUYEN (H Như)
10912 Patricia Dr
Garden Grove, CA 92840

(USA)