Sunday, 28 June 2015

QUYẾT GIỮ VIỆT NAM NON SÔNG HOA GẤM - Thiên Kim

image


QUYT GI VIT NAM NON SÔNG HOA GM
Thiên Kim.
 
 
Nước Vit Nam sut chiu dài lch s
Miếng mi ngon lũ Hán tc ngóng trông
B
i quê ta luá trĩu chín đy đng
Có bi
n rng vin quanh hình ch S

Núi đ
i thy mc bc tranh đm nétĐp biết bao sông sui tri hng hà
Bông lúa lên  nhanh tm đt phù sa
Đàn cá l
i dưới sông  tung tăng quá!

Quê h
ương ta giu  tài nguyên vô giá
Đáng yêu bao nhiêu dân Vi
t hin lành
T
 tiên trung kiên bao đng hùng anh
N
ước tuy nh nhưng tinh thn vng mnh

B
y lâu nay, by mươi năm bt hnh
M
t bn người mang mm mng bt trung
Dòng Lê Chiêu Th
ng bt nghĩa tn cùng
Cõng r
n Hán vào nước ta cn lon!

Đ
t T tiên, chúng mưu toan  đành đon
Đi đn mìn, súng ng to binh đao
Viết công hàm bin đo chúng dâng trao
Quan th
y Tu cng k thù truyn kiếp!

Chúng là ai? Xin th
ưa cùng Quc t
Cùng Đ
ng bào, cùng Dân tc Vit Nam
Cùng Th
ế gii: Chính đng Cng tham tàn
Phá nhân lo
i bng giáo điu ung đc!

Bao đ
t nước đã chìm trong kh nhc
Quá ê ch
, trong chết chóc tai ương
Trong ng
c tù u ti ngp tang thương
Ch
 nghĩa Cng sn hy đi l sng!

Trên Th
ế gii đã dit tan mm mng
Lo
i đc trùng, rác rến bám chiến tranh
T
o máu sông, xương núi ti rành rành
Trăm tri
u hn oan Cng tng hãm hi!

Ôi! Vi
t Nam còn nhng quân phá hoi
Nh
ng con người vô T Quc ngoi lai
Vô Th
n Thánh , vô gia đình bi hoi
Đ Quê hương khóc hn, mt tương lai!
 
Ai bán non sông gm hoa mt gii
Đi đn bom, mua súng ng chiến xa
Gi
ết anh em cùng giòng máu ông cha
Nh
ư loài qu H và đng đng Cng?

Quê h
ương đã quá tang thương biến đng
Đ
ng dã man vn hành h không nương
Đánh đ
p dân, bòn rút đến tn xương 
Dân x
ơ xác trơ thân gy đau điếng!

Gi
 đây đi ha Bc phương s chiếm
M
nh đt đy mu m ca nước  ta
Đ
ng Tàu Cng đang sa son đưa ra
Công hàm dâng Hoàng Tr
ường Sa cho Hán!
 
Cng gian xo, mưu mô dân chán ngán
Đúng là loài ma qu  đã lên ngôi          
Chúng  bán bin đt bao tháng năm dài
Nh
ưng che du bng báo, đài xo trá

Dân quy
ết đp tan ngy ngôn truyn bá
Khôn
g tin li đng Cng sn  điêu ngoa
Sáng su
t dân ta cùng dit gian tà
Đu
i Hán tc, dit ni thù Vit cng!

Quy
ết gi Vit Nam non sông hoa gm
Đ
ng đ rơi vào qu kế bt lương
H
i Ngh Thành Đô là ni đon trường
Đã ký nh
p Vit Nam vào Trung quc!

Khôn
g th chn ch. Tình hình khn cp!
Đng Cng đóng tung gt gm lâu ri
Mau mau Ta cùng ni dy đi thôi
Quy
ết gi Vit Nam non sông hoa gm!

Thiên Kim.