Thursday, 18 June 2015

Thư Đông Kinh 15-6-2015 Đỗ Thông Minh

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.

image004

Thư Đông Kinh 15-6-2015 Đỗ Thông Minh

Xin bấm theo LINK sau:

https://www.dropbox.com/s/x8idktff3kxrezy/Thu%20Dong%20Kinh%2015-6-2015.docx?dl=0