Saturday, 24 October 2015

Dở lại Trang Quân sử QL/VNCH: GIỖ 40 NĂM

Lễ Tưởng Niệm Tướng Nguyễn Khoa Nam - Chiến sĩ Trận Vong