Thursday, 10 March 2016

Hungarian Block Roads with Pigs.

 Đạo Hồi kiêng cu thịt heo..... Không dám đến gần hoặc nhìn....heo.

 Cảnh sát nước này dùng....con heo để chận dân Muslim xâm lăng vào nước họ.

Comment les Hongrois arretent les Musulmans de passer la frontiere, entrant dans leur pays.