Thursday, 29 March 2018

Những kiệt tác khó ngờ ! Impensables chefs-d'oeuvres


Khả năng sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn, và đôi khi, nó có thể khiến niềm tin, thành kiến và thậm chí cả những khái niệm về có thể và không thể của chúng ta phải lung lay.

1. Force Of Nature của Lorenzo Quinn


2. Wire Fairies của Robin Wight


3. Wursa của Daniel Firman


4. Trans Ī Re của redrik Raddum


5. Floating Stone của Smaban Abbas


6. Coffee Kiss của Johnson Tsang


7. Les Voyageurs” của Bruno Catalano


8. Wurf VI của Anna Borgman và Candy Lenk


9. Book Sculptures của Alicia Martin


10. Vaartkapoen của Tom Frantzen


11. Window With Ladder – Too Late For Help của Leandro Erlich


12. Balancing Sculptures của Jerzy Kędziora


13. Pentateuque của Fabien Mérelle


14. The Virgins Of Apeldoorn của Elisabet Stienstra


15. Monte-Meubles, L’Ultime Déménagement – Leandro Erlich


16. Car Sculptures của Gerry Judah


17. Stone Balancing của Adrian Gray


18. Abedo của Emil Alzamora


19. Pick Yourself Up And Pull Yourself Together của Alex Chinneck


20. Suspended của Menashe Kadishman


21. Michael Jones Sculpture của Jerzy Kędziora


22. Cantamar của Woods Davy