Thursday, 7 June 2018

THƯ MỜI - INVITATION : 09.06.2018 / PARIS : Vinh-Danh 70 Năm Cờ Vàng Việt-Nam Tự-Do

BIỂU-TÌNH CHỐNG VIỆT-CỘNG BÁN NƯỚC – MANIFESTATIONS CONTRE LES VIET-CONG FANTÔCHES
20180600_BT_01
 
20180609_VDCV_PARIS_600   20180609_HCNYN   20180610_TBT_VN_01
 
Sinh-hoạt sắp tới – Prochaines activités

 
09.06.2018 : BRUXELLES
Hát Cho Người Yêu Nước - Văn-Nghệ - Karaoké - Khiêu-Vũ
Salle Fernand Bernier, rue Fernand Bernier, 40, B-1060 Bruxelles

09.06.2018 : PARIS
Vinh-Danh 70 Năm Cờ Vàng Việt-Nam Tự-Do
10g30 : Diễn-Hành : avenue d'Ivry, 44, F-75013 Paris
13g15 : ăn trưa, Hội-Thảo, Văn-Nghệ
MAS, rue Terres au Curé, 10, F-75013 Paris

10.06.2018 : WESTMINSTER
Lễ Tưởng-Niệm lần thứ 88 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy
Lễ Kỷ-Niệm Đệ Nhị Chu Niên Ngày Thống-Nhất VNQDĐ
Moon Light Restaurant & Banquet, 15440 Beach Blvd #118, Westminster, CA 92683

16.06.2018 : DROGENBOS
Lễ Kỷ-Niệm Ngày Quân-Lực 19/6
Hội Cựu-Quân-Nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà tại VQ Bỉ
La Cité du Mandarin, Kuikenstraat, 192, B-1620 Drogenbos

16.06.2018 : FRANKFURT
Diễn-hành Văn-Hoá
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Frankfurt

23.06.2018 : BRUXELLES
Lễ Khánh-Thành Công-Trình Thuyền-Nhân Việt-Nam
Nguyễn Mỹ Hạnh
Parc Maximilien, B-1000 Bruxelles

23.06.2018 : VILLABE
Đại Nhạc Hội
Hội Văn-Hóa Xã-Hội Âu-Châu và Gia-Đình Phật-Tử Quảng-Ðức
Salle des fêtes La Villa
Rond-point Jean-Claude Guillement, F-91100 Villabé

30.06.2018 : BRUXELLES
Sinh-Hoạt Hội-Thảo Chính-Trị về Hiện-Tình Đất Nước với sự hiện-diện của Ông Lý Thái Hùng Tổng Bí-Thư Việt-Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Maison ND des Grâces, av. du Chant d'Oiseau, 2, B- 1150 Bruxelles

30.06.2018 : Mönchengladbach
Văn-Nghệ - Dạ-Vũ : "Cám ơn Anh"
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Mönchengladbach
Hội-trường Krahhnendonk Neuwerk, Gathersweg, 55,
D-41066 Mönchengladbach

30.06.2018 : PARIS
Hát Cho Người Yêu Nước : "Dòng Sông Kỷ-Niệm "
Cité Universitaire de Paris - Maison du Japon
Bd Jourdan, 7c, F-75014 Paris

07.07.2018 : MONTREAL
Lễ Khánh-Thành Tượng-Đài Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm
Jardin Commémoratif
Liên-Hội Người Việt Canada

04-08.07.2018 : EEKLO
Trại Hè Trẻ Việt
Trẻ Việt
Sporthome Eeklo, Oostveldestraat, 162, B-9900 Eeklo

28.07.2018 : ST. OTTILIEN
Ngày Cầu-nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
Ðan-viện St. Ottilien

22.09.2018 : MONTREAL
Tết Trung Thu
Cộng-Ðồng Người Việt Quốc-Gia Vùng Montréal

27.09-01.10.2018 : EVRY
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 11)
Chùa Khánh Anh Evry
rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry
09.06.2018 : BRUXELLES
Chansons pour les Patriotes - Karaoké – Soirée Dansante
Salle Fernand Bernier, rue Fernand Bernier, 40, B-1060 Bruxelles

09.06.2018 : PARIS
70è Anniversaire du Drapeau du Vietnam Libre
10h30 : Défilé : avenue d'Ivry, 44, F-75013 Paris
13h15 : Déjeûner, Débat, Spectacle
MAS, rue Terres au Curé, 10, F-75013 Paris

10.06.2018 : WESTMINSTER
Lễ Tưởng-Niệm lần thứ 88 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy
Lễ Kỷ-Niệm Đệ Nhị Chu Niên Ngày Thống-Nhất VNQDĐ
Moon Light Restaurant & Banquet, 15440 Beach Blvd #118, Westminster, CA 92683

16.06.2018 : DROGENBOS
Journée des Forces Armées de la R.V.N. 19/6
Association des Vétérans des Forces Armées de la R.V.N.
La Cité du Mandarin, Kuikenstraat, 192, B-1620 Drogenbos

16.06.2018 : FRANKFURT
Défilé Culturel
Association des Refugiés Vietnamiens de Frankfurt

23.06.2018 : BRUXELLES
Lễ Khánh-Thành Công-Trình Thuyền-Nhân Việt-Nam
Nguyễn Mỹ Hạnh
Parc Maximilien, B-1000 Bruxelles

23.06.2018 : VILLABE
Concert
Association Sociale et Culturelle Européenne et Quảng-Ðức
Salle des fêtes La Villa
Rond-point Jean-Claude Guillement, F-91100 Villabé

30.06.2018 : BRUXELLES
Sinh-Hoạt Hội-Thảo Chính-Trị về Hiện-Tình Đất Nước với sự hiện-diện của Ông Lý Thái Hùng Tổng Bí-Thư Việt-Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Maison ND des Grâces, av. du Chant d'Oiseau, 2, B- 1150 Bruxelles

30.06.2018 : Mönchengladbach
Concert – Soirée Dansante : "Cám ơn Anh"
Association des Réfugiés Vietnamiens de Mönchengladbach
Salle Krahhnendonk Neuwerk, Gathersweg, 55,
D-41066 Mönchengladbach

30.06.2018 : PARIS
Hát Cho Người Yêu Nước : "Dòng Sông Kỷ-Niệm "
Cité Universitaire de Paris - Maison du Japon
Bd Jourdan, 7c, F-75014 Paris

07.07.2018 : MONTREAL
Cérémonie d’Inauguration du Monument Président Ngô Ðình Diệm
Jardin Commémoratif
Fédération des Vietnamiens du Canada

04-08.07.2018 : EEKLO
Camp de Vacances Trẻ Việt
Jeunesse Vietnamienne
Sporthome Eeklo, Oostveldestraat, 162, B-9900 Eeklo

28.07.2018 : ST. OTTILIEN
JủủÐan-viện St. Ottilien

22.09.2018 : MONTREAL
Fête de la Mi-Automne
Communauté des Vietnamiens Libres de Montréal

27.09-01.10.2018 : EVRY
Fête Bouddhique (Ngày Về Nguồn 11)
Pagode Khánh Anh Evry
rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry
Lê Hữu Đào
www.dao-liege.org
http://www.youtube.com/user/daoliege/videos?flow=grid&view=0
"Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants; c'est l'indifférence des bons"
Martin Luther King