Tuesday, 7 August 2018

CÒN NƯỚC, CÒN MÌNH

Câu “Bán nước cứu đảng”
Và “Còn đảng còn mình”
Thật đáng tởm, đáng khinh
Đầy mưu mô lừa phản

Hỡi các người cộng sản
Xin hãy lắng nghe tôi
Tôi có nói nhiều lời
Cũng chỉ vì yêu nước

Việt Nam sẽ có phước
Nếu các bạn hồi tâm
Bỏ nẻo ác, đường lầm
Trở về cùng dân tộc

Giặc Tàu rất hiểm độc
Đánh rắn chẳng để đầu
Tránh hiểm họa về sau
Phải dẹp cộng sản Việt

Chóp bu thì chúng giết
Cấp dưới chúng bỏ tù
Lúc biết rằng mình ngu
Muốn trốn thì quá trễ

Dân đen bao thế hệ
Chịu đày đoạ khổ đau
Nước mất vào tay Tàu
Càng oán thù Việt cộng

Tàu thừa cơ lợi dụng
Càng xúi dục phỉnh lừa
Dân vẫn nhớ thù xưa
Bắt Việt cộng đem nộp

Việt cộng chui vào hộp
Dân cũng quyết mở ra
Có trốn vào rừng xa
Dân cũng theo bắt lại

Việt cộng đừng mong đợi
Dân nuôi dấu dưới hầm
Hoặc rủ nhau âm thầm
Chui trốn vào địa đạo

Dù chui vào hang cáo
Dân cũng đuổi tới nơi
Có trốn ra biển khơi
Dân cũng vây bắt hết

Vậy hãy bỏ đường chết
Tìm đường sống bây giờ
Bỏ đảng ác, phỉnh phờ
Trở về cùng dân tộc

Bỏ đường lối ác độc
Ngưng bóc lột dân lành
Rồi dấn bước đồng hành
Cùng mọi người yêu nước

Chống giặc Tàu xâm lược
Lòng tâm niệm đinh ninh
“Còn nước thì còn mình!”
“Mất nước là mất hết!”

Boston, ngày 7 tháng 8 năm 2018
BS. Vũ Linh Huy