Monday, 3 September 2018

Lê Diệp Kiều Trang là ai?

LÊ DIỆP KIỀU TRANG - GIÁM ĐỐC FACEBOOK VIỆT NAM HÃY TỪ CHỨC! NẾU KHÔNG TÔI SẼ TRUY TÌM VÀ CÔNG BỐ ĐỊA CHỈ NHÀ CÔ TẠI SINGAPORE LÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI!

Bà Lê Diệp Kiều Trang, Giám đốc Facebook Việt Nam 
Lê Diệp Kiều Trang, Giám đốc Facebook Việt Nam 
 
Chào cô Lê Diệp Kiều Trang!
 
Nhờ sự "chăm sóc nhiệt tình" của cô mà tôi, Trần Thị Hoàng Trúc và nhiều người Việt Nam yêu nước trong đó có nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, đã bị khóa nick Facebook, bị mất "nhà" online trên Facebook, không thể cất lên tiếng nói ngay thẳng, chân chính trước những vấn đề bất ổn, nghịch lý ngày càng trắng trợn ở Xã hội Việt Nam!
 
Nay tôi đề nghị cô phải giải phóng tất cả các account Facebook của những người yêu nước chân chính Việt Nam đồng thời từ chức Giám đốc Facebook Việt Nam, bằng không tôi buộc lòng sẽ truy tìm và công bố địa chỉ nhà ở của cô tại Singapore! Thiết nghĩ, với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và network bạn FB khá rộng, việc tìm ra địa chỉ chỗ ở của cô là không quá khó đối với tôi trên một đất nước không quá lớn như Singapore!
 
Lúc ấy, việc "500 anh em yêu nước" ở Việt Nam có sang chơi và ghé thăm "chăm sóc" cô và gia đình hay không là chuyện ngoài quyền kiểm soát của tôi. Vì dù tôi không xúi giục gì họ nhưng việc cô "chắm sóc" "nhà" online của chúng tôi quá nhiệt tình thì họ có quyền "chăm sóc" nhà offline của cô cũng nhiệt tình không kém!
 
Để cô hiểu thêm về tôi, xin được tự giới thiệu, tôi là người phu nữ Việt Nam duy nhất dám đệ đơn - Thỉnh nguyện thư xin được làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam để đưa quân đánh giặc Trung Quốc, bảo vệ đồng bào ngư dân Việt Nam. Cô có thể tìm xem thông tin này trên google hoặc Youtube!
 
Tôi thuộc những người hiếm hoi trên thế giới đạt chỉ số IQ 196 khi làm bài test online và tôi sẽ hân hạnh nếu được thi đấu cùng cô, làm bài test IQ online cùng cô - giám đóc Facebook Việt Nam trước sự chứng kiến của cư dân mạng (livestream tại chỗ) để xem chỉ số IQ của ai cao hơn ai. Vì tôi nghe nói cô có thành tích học tập siêu khủng nên mới muốn thi đấu cùng cô, để bản thân mình có thể tâm phục khẩu phục trước tài năng của giám đốc FB Việt Nam tuổi trẻ tài cao!
 
Tôi hiện cũng công tác tại Singapore nên cô có thể mời tôi thi đấu bất cứ lúc nào cô muốn!
 
Nhân đây, tôi xin nói luôn, nhằm giữ thanh danh và chừa cho cô một con đường sống nên lá thư này chỉ viết tiếng Việt. Nếu cô không hợp tác thì tôi sẽ post English version để Boss của cô, Mark Juckerberg xem lại vị trí của cô! Hoặc ít ra để không chỉ Facebook mà tất cả câc tập đoàn đa quốc gia trên Thế giới hoặc tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổ chức Nhân quyền Thế giới biết giám đốc Facebook Việt Nam đã làm gì để bịt miệng người yêu nước Việt Nam! Để hiểu được cô đã "yêu nước" như thế nào, can thiệp vào nhân quyền như thế nào! E rằng nếu việc đó xảy ra, không chỉ có cô bị ảnh hưởng sự nghiệp mà cả Facebook cũng bị cộng đồng cư dân mạng trên thế giới tẩy chay! Vì không một ai có thể thông cảm với người Quay Lưng với nỗi Thống khổ của Đồng bào, của Dân tộc, Không ai có Quyền bịt miệng Sự Thật được!
 
Cô là người thông minh, ắt sẽ có quyết định đúng đắn. Và tôi cũng mong Cha cô, ông Lê Văn Trí - nguyên giám đốc Cty Casumina và anh trai cô, cậu Lê Trí Thông - nguyên PGĐ Ngân hàng Đông Á, với lương tri và trách nhiệm đối với Cộng đồng, với những người yêu nước Việt Nam hãy khuyên cô từ chức! Cô hãy nhớ một điều rằng, KHÔNG một quyền lực nào có thể Bẻ Cong Sự Thật, Đàn Áp Chính Nghĩa được! Đừng vì những quyền lợi nhất thời mà hùa theo kẻ xấu, bán rẻ lương tâm đạo đức Con Người!
 
Người tài giỏi như cô không lo không tìm được công việc hấp dẫn hơn vị trí giám đốc Facebook VN. Cô không chịu nổi áp lực của Cộng đồng người yêu nước Việt Nam đâu! Đừng để tôi phải post bài viết này bằng tiếng Anh! Tôi nhân đạo với cô chứ chưa chắc những người khác, với sự bức xúc dồn nén lâu ngày, chịu bỏ qua cho cô đâu! Cô Trang ạ!
 
Chào cô!
 
Trần Thị Hoàng Trúc
 
Ps: Nhờ cộng đồng mạng share mạnh mẽ bài viết này để thông tin sớm đến được với "chính chủ" Lê Diệp Kiều Trang và những người thân! Xin cảm ơn!
 
in Singapore.
6 o'clock
 
LE DIEP KIEU Trang - DIRECTOR OF FACEBOOK VIETNAM HOLD THE ORGANIZATION! IF I WILL NOT SEARCH AND SHOW YOUR HOUSEHOLDS IN SINGAPORE ON SOCIAL NETWORKS!
 
Welcome to Le Diep Kieu Trang!
 
Thanks to my "enthusiastic care", Tran Thi Hoang Truc and many Vietnamese patriots, including businesswoman Le Hoai Anh, have blocked Facebook nick, lost "home" online on Facebook, no. Can speak up right, right before the issues of uncertainty, paradoxical increasingly blatant in Vietnamese society!
 
Now I suggest you to release all the Facebook account of the true patriot Vietnam and resigned as Director of Facebook Vietnam, otherwise I will be forced to track and announce her home address. Singapore! Thought, with the help of friends, colleagues and FB network is quite wide, finding out her address is not too hard for me in a country not so big as Singapore!
 
At that time, the "500 patriots" in Vietnam to play and visit "to care" her and her family is not out of my control. Although I do not encourage them, but her "care" online "our house" too enthusiastic, they have the right to "care" her offline home is equally enthusiastic!
 
For her to know more about me, please introduce yourself, I am the only Vietnamese women dare to apply - Petition to be the acting Minister of Defense of Vietnam to bring troops to fight the Chinese invaders, protect Vietnamese fishermen. You can find this information on google or Youtube!
 
I am one of the rare people in the world who has taken the IQ 196 test online and I would be delighted to be playing with her, taking the IQ test online with her - Facebook Vietnam Manager in front of witnesses (livestream on the spot) to see who IQ is higher than who. Because I heard that she has a great record of achievement so she wants to play with her, so that she can focus on the talents of the young talented FB manager of Vietnam!
 
I also work in Singapore so she can invite me to play whenever she wants!
 
By the way, I always say, in order to keep her reputation and keep her a way of life, this letter is only written in Vietnamese. If she does not cooperate, I will post the English version to her boss, Mark Zuckerberg to review her position! Or at least not to Facebook that all multinational corporations in the world or US President Donald Trump and the World Organization for Human Rights know what the Facebook Vietnam director has done to silence the patriotic Vietnam! To understand how she "patriotic" how to intervene in human rights! If that did happen, not only would she be affected, but Facebook would be boycotted by the netizen community too! Since no one can sympathize with the Backstroke with the anguish of the compatriots, no one has the right to silence the Truth.
 
She is smart, will make the right decision. And I also wish her father, Le Van Tri - former director of Casumina Company and her brother, Le Tri Thong - former Deputy Director of East Asia Bank, with conscience and responsibility for the community, patriotic people. Please advise her to resign! Remember one thing, NO POWER CAN BELIEVE THE TRUTH! Do not for the sake of the transcendent benefits that follow the bad guys, cheap moral conscience Human!
 
A talented person like her does not worry about finding a job more attractive than the director of Facebook VN. She can not stand the pressure of the patriotic community of Vietnam! Do not let me post this article in English! I am humanitarian to you, not sure other people, with the constant pity, to ignore her! Ms. Trang!
 
As soon as the information she filed to resign I will delete this article and will advise Networking ignore her! She assured!
 
Ps: Thanks to the powerful network community share this article for information soon reached the "main owner" Le Diep Kieu Trang and relatives! Thank you!