Tuesday, 3 December 2013

KQ Trao chi phiếu cứu trợ nạn nhân Bão Haiyan đến Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân tại Los Angeles 3 tháng 12 năm 2013

Donation for the victims of Haiyan Storm from the Republic Of Vietnam Armed Forces Veterans and Friend / Los Angeles Philippines Consulate December 3rd 2013 KQ Đặng Hùng Sơn, Bà Tổng Lãnh Sự Phi tại Los Angeles, NKT Phạm Hòa, KB Đặng Quỳnh

 KQ Đặng Quỳnh, KQ Đặng Hùng Sơn, 
Bà Tổng Lảnh Sự Helen Barber De La Vega, 
Bà Phó Lãnh Sự Mary Joy B. Ramirez

 KQ Đặng Quỳnh trao chi phiếu $6,015.00 USD và Bà Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân tại 
Los Angeles sẽ trực tiếp chuyển đến Hội Hồng Thập Tự Phi Luật Tân 

 
 NKT Phạm Hòa và KQ Đặng Quỳnh 

Những nụ cười thõai mái cho một ngày gặt hái những thành công 

 KB Đặng Quỳnh và NKT Phạm Hòa phía sau là Quân Xa M151A1