Thursday, 23 January 2014

Phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy về cuốn sách mới: ``Chết Ngoài Kế Hoặch``


Đỗ Thuấn phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy về cuốn sách mới: Chết Ngoài Kế Hoạch