Tuesday, 22 July 2014

Đại Lễ Huý Nhật Thứ 714 Đức Trần Hưng Đạo

ĐẠI LỄ HUÝ NHẬT THỨ 714 ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO
THÁNH TỔ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ

ThuMoi_THD2.jpg