Thursday, 14 August 2014

TIỂU TỬ: 33 truyện ngắn

Tiu s ca tác giả:
             
H tên : Võ Hoài Nam
Sanh : 1930
Nguyên quán : Gò D
u H ( Tây Ninh )
Bút hi
u : Tiu T

- T
t nghip trường K sư Marseille năm 1955.
- D
y Lý hoá trung hc Pétrus Ký : 1955/1956.
- Làm vi
c cho hãng du SHELL Vit Nam t năm 1956 đến 30/04/1975.
- V
ượt biên cui năm 1978. Ðnh cư  Pháp t đu năm 1979 đến nay.
- Làm vi
c cho hãng đường mía ca Nhà nước Côte d' Ivoire ( Phi Châu ) :
1979/ 1982.
- Làm vi
c cho hãng du SHELL Côte d' Ivoire t năm 1982 đến 1991, v hư Pháp.
- Tr
ước 1975, gi mc biếm văn " Trò Ði " ca nht báo Tiến.
- B
t đu viết truyn ngn khi lưu vong qua Côte d'Ivoire.
- T
p truyn " Nhng Mnh Vn " là tp truyn đu tay.
XIN BẤM VÀO CÁC LINKS DƯỚI ĐÂY: