Thursday, 17 September 2015

Thư Đông Kinh - Đỗ Thông Minh

Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20DK%2015-9-15.docx