Thursday, 26 November 2015

Phóng Sự Bằng Hình: Biểu Tình chống phái đoàn Việt cộng Trương tấn Sang tại Frankfurt, Đức...

Phóng sự bằng hình: Frankfurt am Main, CHLB Đức: Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015: Từ 13 giờ đến 17 giờ: Biểu Tình chống phái đoàn Việt cộng Trương tấn Sang! TTSang và đồng bọn nhục nhã chui cửa hậu!! Đả đảo bè lũ Việt gian Cộng sản buôn dân, bán nước cho Tàu Cộng!!!