Tuesday, 28 June 2016

THÔNG BÁO KHẨN CỦA LIÊN MINH VIỆT NAM TÂY TẠNG

Ngày 24/06/2016 Liên Minh Việt Nam Tây Tạng đã thực hiện một chiến dịch rải nhiều ngàn truyền đơn giương biểu ngữ lên án Cộng Sản Tàu đồng hoá Tây Tạng và đang âm mưu thôn tính Viêt Nam Tại Quảng Trường Thiên Môn Bắc Kinh Vào lúc 13 giờ 15 giờ địa phương.

Cảnh Sát Bắc Kinh đã bắt tại địa điểm Thiên An Môn Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 60 tuổi người Lãnh đạo và Sáng Lập Liên Minh Việt Nam Tây Tạng “ Thường Trú Dân tại Pháp” và Ông Trần Ngọc Phương 72 tuổi “ Công Dân Việt Nam” Ông Đoàn Viết Khanh 29 tuổi Công Dân Việt Nam Quốc Tịch LÀO cùng các thành viên người Tây Tạng Ông Phuntsok 34 tuổi, Ông Tsering 24 Cô Singay Choden 26 và Bà Dawa Dadon 43 tuổi


Cảnh sát Bắc Kinh muốn ghép vụ rải Tuyển Đơn tại Thiên An Môn ngày 24/06 là cùng chủ mưu với việc Đánh Bom Tại Phi Trường Thuận Hải ngày 12 tháng 06.

Nhưng mọi cáo buộc trên đều không có cơ sở vì Nhóm Liên Minh Việt Nam Tây Tạng luôn chủ trương Đấu Tranh Hy Sinh chính mình để đánh động lương tâm nhân loại

Tin ngày 26/06/2016 cho biết Cảnh Sát Bắc Kinh đã trục xuất Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh về Pháp và Ông Trần Ngọc Phương 72 tuổi về Việt Nam, Ông Đoàn Viết Khanh về LÀO “ vì là công dân nước ngoài”

Bốn thành viên Tây Tạng còn lại hiên chưa có tin tức chính xác.

Tin mới nhất Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh hiên nhập viện tại Paris sức khoẻ bà suy yếu trầm trọng vì những cố gắng hy sinh mãnh liệt của Bà Tại Thiên An Môn ngày 24/06/2016 vừa qua.
Hiện Bà được Bệnh Viện Cách Ly vì tình nghi là bà bị trúng Chất Độc.

Ông Trần Ngọc Phương đến thời điểm này là đã hơn 48 tiếng kể từ lúc bị trục xuất lên máy bay gia đình vẫn chưa có tin tức. Có thể Ông đã bị bắt giữ bởi Công An Cộng sản Việt Nam ?

Thông Báo Khẩn này gởi đến Đồng Bào Việt Nam và Tây Tạng những ai cùng có quyết tâm cho Tự Do của Tây Tạng và vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam Tây Tạng
Mr Thupten Tenzin
Dưới đây là Quyết định của Cảnh Sát BẮC KINH về trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh


The Vietnam - Tibet Alliance
RELEASE


On June 24, 2016, the Vietnam - Tibet Alliance performed a campaign to distribute thousands of leaflets in Tiananmen Square - Beijing. The leaflets provided information condemning the Communist Party of China on their scheme of assimilation of the Tibetan people and its plan of domination of Vietnam. The Vietnam - Tibet Alliance’s Campaign began at 13.15PM local time.

Beijing’s police arrested at the Square Mrs. Nguyen Thi Ngoc Hanh, 60 years of age, a Founder and Leader of the Vietnam - Tibet Alliance, a French resident, and Mr. Tran Ngoc Phuong, 72 years old, a citizen of Vietnam. Also under arrest was Mr. Doan Viet Khanh, a Vietnamese origin who carries Laos nationality, and four Tibetan members of the Alliance: Mr. Phuntsok, 34 years old, Mr. Tsering, 24, Ms Singay Choden, 26, and Mrs. Dawa Dadon, 43.

The police want to link this demonstration with the plot of a bomb attack on June 12 at Shanghai’s Pudong International Airport. But all the accusations had no grounds as the Vietnam - Tibet Alliance had nothing to do with any such attacks.

On June 26, 2016, Beijing’s police decided to deport the following persons to their country of residence: Mrs. Nguyen Thi Ngoc Hanh to France, Mr. Tran Ngoc Phuong to Vietnam and Mr. Doan Viet Khanh to Laos, as they are citizens of foreign countries. 

Regarding four Tibetan members, there are no information about them right now. For Mr. Tran Ngoc Phuong, there has been no information after 48 hours of the deportation. He might have been arrested by Vietnamese police.

This RELEASE is directed to the Vietnamese people and Tibetan people who think of Freedom for Tibet and territorial integrity of Vietnam.President of the Vietnam - Tibet Alliance


Mr. Thupten Tenzin

Phone 91 97 36 92 39 74
Following is the Decision of Beijing’s police on the case of Mrs. Nguyen Thi Ngoc Hanh (attached) 
Beijing Public Security Administration
Tiananmen Square branch administrative office
Offence verdict, letter no (2016) 000520
Offence of the person: Nguyen Thi Ngoc Hanh, female, Date of birth 22 June 1956, Passport 15ZX21412
Address: 13B, Rue de St Brieuc, 22440 Trémuson, France.

The findings: On 24 June 2016, Aipusitang and Phuong distributed documents and carried banners at Tiananmen Square at around 1pm. Aipusitang's behaviour disturbed the public peace and harmony.
The proofs: The accounts of Aipusitang and Phuong, remarks from witness, video footage, investigation, materials, and police visits on the spot showed the real proofs of the matter.
The decision: On the basis of the Public Security Administration punishments law of the People's Republic of China, Article 23 (1) (b), a final verdict has been given to Aipusitang.

Action and Time: The punishment will be implemented at the particular locality. Failing to complete the punishment within stipulated time, there will be an increment of three percent of the punishment per day.
If the verdict is not acceptable, the Beijing Public Security Administration or East Public Administration could be approached for a re-appeal within 60 days of receiving the verdict, or, the East Public Court could be approached for a trial.

End note: Letter received, one page 25 June 2016
The administration's verdict was read and given to me.
The officer who gave the verdict
25 June 2016

4.pdf Tibetan Langue / Xem Bản Dịch Tiếng Tây Tạng


THÔNG BÁO TỪ LIÊN MINH VIỆT NAM TÂY TẠNG 
'Bản Việt Ngữ'
Ngày 24/06/2016 Liên Minh Việt Nam Tây Tạng đã thực hiện một Chiến Dịch rải nhiều ngàn TRUYỀN ĐƠN vươn Biểu Ngữ lên án Cộng Sản Tàu đồng hóa Tây Tạng và đang âm mưu thôn tính Việt Nam.
Tại Quảng Trường Thiên Môn BẮC KINH Vào lúc 13 giờ 15 giờ địa phương.
Cảnh Sát Bắc Kinh đã bắt tại địa điểm Thiên An Môn Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 60 tuổi người Lãnh đạo và Sáng Lập Liên Minh Việt Nam Tây Tạng “ Thường Trú Dân tại Pháp” và Ông Trần Ngọc Phương 72 tuổi “ Công Dân Việt Nam”
Ông Đoàn Viết Khanh 29 tuổi Công Dân Việt Nam Quốc Tịch LÀO cùng Các Thành Viên người Tây Tạng Ông Phuntsok 34 tuổi, Ông Tsering 24 Cô Singay Choden 26 và Bà Dawa Dadon 43 tuổi.
Cảnh sát Bắc Kinh muốn ghép vụ rải TRUYỀN ĐƠN tại Thiên An Môn ngày 24/06 là cùng chủ mưu với việc Đánh BOM Tại Phi Trường Thuận Hải ngày 12 tháng 06.
Nhưng mọi cáo buộc trên đều không có cơ sở vì Nhóm Liên Minh Việt Nam Tây Tạng luôn chủ trương Đấu Tranh HY SINH chính mình để đánh động lương tâm nhân loại.
Tin ngày 26/06/2016 cho biết Cảnh Sát Bắc Kinh đã trục xuất Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh về Pháp và Ông Trần Ngọc Phương 72 tuổi về Việt Nam, Ông Đoàn Viết Khanh về LÀO “ vì là công dân nước ngoài”.
Bốn thành viên Tây Tạng còn lại hiện chưa có tin tức chính xác.
Tin mới nhất Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh hiên nhập viện tại Paris sức khoẻ bà suy yếu trầm trọng vì những cố gắng hy sinh mãnh liệt của Bà Tại Thiên An Môn ngày 24/06/2016 vừa qua.
Hiện Bà được Bệnh Viện Cách Ly vì tình nghi là bà bị trúng Chất Độc.
Ông Trần Ngọc Phương đến thời điểm này là đã hơn 48 tiếng kể từ lúc bị trục xuất lên máy bay gia đình vẫn chưa có tin tức.
Rất có thể Ông đã bị bắt giữ bởi Công An Cộng sản Việt Nam?
Thông Báo Khẩn này gởi đến Đồng Bào Việt Nam và Tây Tạng những ai cùng có quyết tâm cho TỰ DO cho Tây Tạng và VẸN TOÀN LÃNH THỔ Việt Nam.

Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam Tây Tạng
Mr Thupten Tenzin
Phone 91 97 36 92 39 74
Quyết định của Cảnh Sát BẮC KINH về trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh​ (attached)