Tuesday, 9 August 2016

Bạc co tay đôi? hay cả nước đồng hành "bứng" bạo quyền? hay ...?