Saturday, 1 April 2017

Thư Đông Kinh 1-4-2017

Image result for Do Thong Minh
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

Xin bấm vào

https://www.dropbox.com/s/uekt16hfa6o978b/Thu%20Dong%20Kinh%201-7-2015.docx?dl=0