Sunday, 24 December 2017

Di tích của vượn chúa Việt Cộng nè

Nếu không đt bia k nim ch " bác " đã tng ra gót chưn phèn hay tng mc bnh ... tiđưng , thì hu thế làm sao mà thy đưc hết cái vinh quang , cái sáng chói trong đóc cu bn kh Trưng Sơn khi cúđu sùng bái lãnh t cu h ?
Sùng bái lãnh t cògn như là m..." giáđiu " trong ch thuyếcng sn , vì phi tôn th lãnh t như thn thánh thì mi xoá đưc nim tin tôn giáo trong lòng bn dân ngu khu đen ! " Th " bác h , th cha kim , th ông Lê Nin , ông Các Mác hay mao ch tch v.v... thì mi quêđưc Chúa Giê Su , Pht Thích Ca , Đc Hunh Phú S , Đc H Pháp Phm Công Tc... Sùng bái lãnh t cùng vru ng và ngu dâlà phương pháđeo gông xing vào c , vào chân dân chúng , đ cai tr .

May thay trong thđi @ này , ch thuyết gi rách cng sđã b mng lưi truyn thông đin t lt tđến tn cùng nhng thâm cung bí s , giúp cho gii tr ngày nay và ngay c gii già b nhi s ngày xưa , m bng con mt ra đ nhìn xa hơn cái ming giếng rêu phong mà my chc năm nay cáông đang ln ngp trong đó . Hoan nghinh internet , hoan nghinh google và facebook , hoan nghinh công ngh thông tin đin t toàn cđã giúđ đc lcho công cuđu tranh đp tan chế đ toàn tr thi náti ViNam . 

Hoàng Yến .


Di tích của vượn chúa Việt Cộng nè
 
Bia di tích nơi Bác Hồ từng... rửa chân !

Ảnh: Facebook Nhật Ký Yêu NướcDi tích Bác Hồ nơi đã đái ở Quảng Bình, quê Bọ Lập

Văn hóa lịch sử của Việt Nam ngày nay gồm có... đi đái, rửa chân ! Không tin được, đã đái bậy mà còn khoe. Thảo nào dân cả nước đều đái bậy theo vì học tập noi gương Bác vượn. 
Trần Văn Giang chuyển