Monday, 1 January 2018

Thơ Xướng hoạ trong văn chương VN, mời thưởng thức

Đọc thơ xưa nghĩ chuyện đời nay, mượn 2 câu thơ của Phan Văn Trị nhắn Tôn Thọ Tường để nhắn những kẻ manh tâm quay lưng phản bội đồng bào và cúi mặt chạy theo ôm chân giặc, kẻ thù xưa và nay trở thành bọn bán nước.
Nam Ngưu

Related imageTôn Thọ Tường
Tôn Phu Nhân quy Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông!
Lìa Ngô, bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán, trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn núi sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn :
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

Tôn Thọ Tường


Related imagePhan Văn Trị
Bài hoạ
Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nâng núi sông
Anh hởi! Tôn Quyền : anh có biết?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
 
Phan Văn Trị
* có sách viết :
Khói tỏa trời Ngô chen thức bạc,

-- 
MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, 
TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN
Hương Saigon