Saturday, 7 April 2018

Kến Nghị v/v Giảng Dạy Trong Các Trường Trung Học tại California

Tiếng nói của qúy vị phải được lắng nghe


Xin cảm ơn qúy vị đã thăm trang mạng của chúng tôi. Tiếng nói của qúy vị thật sự sẽ được lắng nghe tại Thủ Phủ Sacramento. Tôi rất hãnh diện và sẽ đích thân chuyển tiếng nói của qúy vị đến đồng viện của Tôi tại Quốc Hội Tiểu Bang.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn
Thượng Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 34