Wednesday, 30 May 2018

Giải Ảo Thời Sự 30-5-2018 KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: "Đảo Chánh" tại ÝPhần 2: Bạn có thể tin người cộng sản!