Wednesday, 8 August 2018

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Đề bài: "Sơn Tinh- Thuỷ Tinh" là truyền thuyết thời đại Hùng Vương thời kỳ dựng nước, giữ nước của dân tộc ta mà em đã học (Ngữ văn 6 T1)
Em hãy kể lại câu chuyện "Sơn Tinh- Thuỷ Tinh" bằng lời văn của em.

Bài làm: Sơn tinh- thuỷ tinh đến cầu hôn Mỵ nương. Sơn tinh biết dựng nước và giữ nước của mình, biết bảo vệ dân và cứu dân của mình. Sơn tinh đẻ ra 100 cái trứng sơn tinh - thuỷ tinh chia ra mỗi người 50 đứa con đứa nào cũng hồng hào và chắc thịt, Sơn tinh- thuỷ tinh nhà rất nghèo và đẻ rất đông con để nuôi. Sau khi đẻ 100 đứa con ra rồi thì Sơn tinh- thuỷ tinh rất mệt mỏi và dần dần lên 100 đứa con cũng đã lớn lên rồi cũng đã biết giúp Sơn tinh- thuỷ tinh và làm rất nhiều công việc nhà quét dọn nhà sạch sẽ và Sơn tinh- thuỷ tinh cho 100 đứa con đi học để biết chữ mỗi.....