Friday, 25 January 2019

XỨ CỜ LÁ PHONG QUÊ TÔI CUỐI ĐỜI - CHƯƠNG 33 - Hoàng Xuân Thảo,

Xin mời qúy thân hữu đọc tiếp chương 33 để biết về chương trình bảo hiểm y tế tại Canada và Quebec và cuộc đời vĩ nhân số 1 của Canada.

Xin bấm theo LINK sau:

https://www.dropbox.com/s/5vxg6ewnpkw170f/CHUONG%2033%20-%20X%E1%BB%A8%20C%E1%BB%9C%20L%C3%81%20PHONG%20QU%C3%8A%20T%C3%94I%20CU%E1%BB%90I%20%C4%90%E1%BB%9CI.docx?dl=0

Image result for thomas clement douglas