Monday, 9 June 2014

TRONG MẮT NGƯỜI NHẬT, CHÍNH QUYỀN CSVN LÀ"GIÒI BỌ"


 
Công đoàn tnh Aichi da kin đi s quán Vit Nam ti Nht
 
Sau nhiu v vic làm ăn bn thu, gian ln, trm cp ca cơ quan chc quyn ViNam ti nht như:

- V PCI (mt tp đoàn chuyên cung cp dch v tư vn ca Nht phi đưa hi l đ được trúng thu các d án thc hin bng tin vin tr ca Nht ti ViNam)

- V nhân viên, tiếp viên và phi công ca Vietnam Airlines, t chc trm cp hàng hóa trong các trung tâm mua sm ti Nht đ vn chuyn hàng gian v Vit Nam tiêu th

- V “tu nghip sinh” ViNam b các doanh nghip xut khu lao đng ca chính quyn CSVN bóc lt như nô l

- V lãnh s quán CSVN tOsaka ti Nht bán passport ViNam cho tt c mi người

- V đi s quán CSVN b mt công đoàn đa phương ti Nht kin

Trên nhiu din đàn đit ti Nht, nhiu người Nht cc đoan đang kêu gi ty chay người Vit, đui hết người Vit vnước, ct vĩnh vin các khon vin tr cho Vit Nam.
Có người so sánh vin tr cho Vit Nam ung hơn là đ tin vào... cng, bi tin thuế ca h đang được dùng đ nuôi bn “giòi b”  ViNam...

Đọc thêm: