Sunday, 2 August 2015

XHCN: Đây là viết tắt của Xã Hội Chủ Nghĩa

XHCN  cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN 

XHCN :  Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy  
XHCN xếp hàng cả ngày, 
XHCN : xuống hố cả nước, 
XHCN xuống hàng chó ngựa, 
XHCN : xạo hết chỗ nói, 
XHCN : xét hỏi cả ngày, 
XHCN : xâm hại con người, 
XHCN : xấu hơn cả ngợm, 
XHCN : xơi hết cả nhà, 
XHCN : xóa hết cội nguồn, 
XHCN : xì hơi chết người, 
XHCN : xóa hết chữ nghĩa... 


Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội. 
Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối nhưtiếng Việt Nam.