Thursday, 21 January 2016

Cải cách ruộng đất (1949 -1957) - HỒ CHÍ MINH - LAND REFORM VIETNAMTRẠI GIAM CỔNG TRỜI - Gulag prison OF VIETNAM"Trại giam Cổng Trời" có lẽ là một địa danh ít người biết đến. 
Trại Cổng Trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa 
học của cộng sản Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi hàng 
ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục Công giáo, cùng những giới 
trí thức chống chủ nghĩa Cộng Sản của chính miền Bắc và hơn 
300 tù biệt kích nhảy toán miền Nam.

"Trại Giam Cổng Trời" là một địa ngục nhốt người miền Bắc
 theo đạo Thiên Chúa cho đến chết thì thôi."

 
TRẠI GIAM QUYẾT TIẾN
   "Trại Giam Cổng Trời" (phần 1)    AUDIO 1    

"Trại Giam Cổng Trời" (phần 2)    AUDIO 2

"Trại Giam Cổng Trời" (phần 3)    AUDIO 3

                                                                      "Trại Giam Cổng Trời" (phần 4)    AUDIO 4

                                                                                "Trại Giam Cổng Trời" (phần 5)    AUDIO 5
                                                                                "Trại Giam Cổng Trời" (phần 6)    AUDIO 6
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 7)     AUDIO 7
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 8)     AUDIO 8
"Trại Giam Cổng Trời" (phần 9)     AUDIO 9 
  "Trại Giam Cổng Trời" (phần 10)   AUDIO 10