Friday, 25 March 2016

1. Quý bà sang trọng và ông lão quét rác, 2. Sự chân thành là điều vô giá, 3. Sự chân thành... - Vi Phát