Saturday, 20 August 2016

Biểu Tình Chống Việt Gian CVS tại Toronto 20-8-2016

Cuộc Biểu Tình chống CVS (Hiệp Hội Canada Vietnam) do Tòa Sự Đái CSVN tổ chức tại Toronto. Đồng bào Tỵ Nạn CSVN và các Hội Đoàn đấu tranh đã có mặt tại chỗ, nhưng bọn tay sai đã hèn hạ không dám ló mặt hoặc tổ chức lén lút tại một chỗ khác....

Xin bấm theo LINK sau

BBS_29982

BBS_19979