Saturday, 20 August 2016

Ông Huỳnh Bá Phụng: Tại sao VC huỷ bỏ Lễ Kỷ Niệm Long Tân?