Saturday, 22 April 2017

Đồng tâm, đồng chí, "nhân dân" chém nhau bằng sống dao?