Wednesday, 5 April 2017

Tin​ ​Sinh-Hoạt tháng​ Tư, 2017 - Viện Việt-Học

Image result for Viện Việt Học
Viện Việt-Học  
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học
Tháng 
1. Thứ Bảy, ngày 8 tháng  từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
    Ðêm nhạc Hát Cho Quê Hương Việt-Nam 
    Vào cửa miễn phí.
    Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
2. Thứ Bảy, ngày 15 tháng  từ 7:30 AM đến 9:30 PM
    Đề-tài thuyết-trình:  Tiền Cổ Việt-Nam. 
    Diễn-giả:  Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia).
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Sinh hoạt hằng tuần:
Thứ Năm
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 707-7454 // Email: 
info@viethoc.com
Thứ Sáu
Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học
Từ 6:00 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: 
info@viethoc.com
Thứ Bảy
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên-khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc:  (714) 269-5037 // Email: 
info@viethoc.com
Chủ-Nhật
1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học –
Từ 9:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc:  (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com
  
2.    Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  
Liên-lạc:  (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com
Sinh hoạt hằng tháng:
□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng  
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: vienviethoc_clbvn@yahoo.com
Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:
□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng: ​                       
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))
Từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: lebaden2005@yahoo.com
Liên-lạc:
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222WestminsterCA 92683 
Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050