Saturday, 14 April 2018

VIỆT CỘNG - Tố Nguyên

Related image

VIỆT CỘNG 1
hèn  với  giặc  Tàu   dữ  với  dân
khôn ranh quỷ quyệt lẫn tồi bần
mánh mung quan chức lùa kho lẫm
lam  lũ  công  nông  đếm  ký  cân
chủ nghĩa đại đồng lâm  mất nước
thuyết nguyên tổ khỉ biến vô thần
đồng bào nội ngoại mau chung sức
lật  đổ   tà  quyền  độc ác  nhân.
 
 
VIỆT CỘNG 2
 
Cộng Sản Vẹm ,Tầu trị bởi gông
Dân  ta  bị   xiết   cổ  hai  tròng
bọn đào  bâu - xít  đau  lòng Mẹ (*)
chúng hút mỏ dầu xót biển Đông
nông sĩ công thương đâu hết cả
quan quân cán chính đó như không
đồng bào thức tỉnh Lời thiêng báo
Nhà Nước mưu đồ phản Tổ Tông
 
(*) Mẹ Việt Nam
 
 
VIỆT CỘNG  3
 
Việt Cộng gốc người chẳng phải người
khôn ranh ngạo ngược giống đười ươi
khổ, đau, bệnh, tử không thương khóc
cướp, lạm, tham, dâm nham nhở cười
phản  nghịch  tự   mi    thì  đắp điếm
sai    lầm   kẻ   khác  cố  moi   bươi
điêu  ngoa quỷ  quyệt làm  chân  
độc  ác  gian     đó  chính   ngươi
 
Tố Nguyên