Thursday, 5 July 2018

NHƯ MỚI HÔM QUA - Tùng Nguyên Musical Recording30 năm sau ... về thăm chốn cũ. Tháng Năm 2018 sáng tác, hòa âm Tùng Nguyên