Tuesday, 3 July 2018

Vạn Lý Tường Lửa của Trung Quốc

Mời xem để hiểu hơn về Chinese Cyber Control

Hoặc xem với phụ đề Việt ngữ tại LINK sau
https://www.facebook.com/tramdoc.vn/videos/2172086266141923/