Wednesday, 1 August 2018

Đồng dao Ba Đình - Babui

Đồng dao Ba Đình
Đồng dao Ba Đình
Hồ…
Tình tứ nhất là hồ Than thở
Thơ mộng nhất là hồ Xuân hương
Uy linh nhất là hồ Hoàn kiếm
Phong trần nhất là hồ Lãng bạc
Rộng lớn nhất là hồ Bẩy mẫu
Danh tiếng nhất là hồ Dầu tiếng
Nguy hiểm nhất là hồ Chí minh…
Đường Sàigòn vừa dài vừa đẹp
Gái Saigòn cũng đẹp như tiên
Cho nên cộng sản đổi tên
Để muôn năm bác được ghiền gái tơ
Chị em chỉ mặt bác Hồ
Về ngay quê Nghệ cái đồ không cơm
Trả lại tên cũ đã chôm
Bỏ ngay tên mới lôm côm giả cầy
Chí Minh nay đã đến ngày
Ly tinh lốt cáo hiện ngay đuôi chồn.
Bác gì ?
Bác Hồ
Hồ gì ?
Hồ đồ
Đồ gì ?
Đồ đều
Đểu gì ?
Đểu cáng
Cáng gì ?
Cáng đáng
Đáng gì ?
Đáng đời !
Đời gì ?
Đời bác
Bác gì?
Bác Hồ
Hồ gì ?
Hồ đồ ….

Thumbnail