Monday, 19 November 2018

Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị vủa TCDV

Tổng cộng 112 trang, nếu in 2 mặt chỉ có 58 tờ DIN A 4, Qúy vị đóng thành một tập sẽ dễ dàng tra cứu. Với cuốn Tự Vị này, qúy bạn không còn sợ viết sai Hỏi Ngã nữa, chỉ chịu khó khi viết xong một bài, một đoản văn, chữ nào "nghi ngờ" thì tra cứu cuốn Tự Vị

https://www.dropbox.com/s/e8rinami1zgnlej/HOI%20NGA%20-%20CHANH%20TA%20TU%20VI.pdf?dl=0

Thêm Phụ Bản 6 trang

https://www.dropbox.com/s/jo8uycku88jtulg/Phu%20ban%201%20-%20HOI%20NGA%20CHINH%20TA%20TU%20VI.docx?dl=0