Thursday, 8 November 2018

TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH - CHƯƠNG 71 - Hoàng Xuân Thảo

Image result for chỉnh huấn của csvn

Xin mời qúy thân hữu đọc tiếp chương 21 nói về Chỉnh Huấn với âm mưu sỉ nhục và tiêu diệt giới trí thức tiểu tư sản với Lời bàn của Nguyễn Thượng Vũ